Promo for “GeoTelecommunications”

Client: ООО «ГеоТелекоммуникации»

Producer: Alisa Epifanova
Director of editing: Alexandr Stogniy

Art director : Alexey Popov
CG: Yuriy Meshalkin, Alexey Popov, Michael Stolyarov, Yaroslav Dobryanskiy, Xenia Shinkaryuk, Ekaterina Lenskaya, Pavel Struk, Vitaliy Bannikov

Color correction: Michael Hodak
Music: Anton Denisov

 


Top