3G internet by “Intertelecom”

 
Agency: JWT Ukraine
Production: 23/32 Films

Director: Maxim Ksjonda

Producer: Vladimir Piven
CG: Yuriy Meshalkin, Yaroslav Dobryanskiy, Xenia Shinkaryuk, Michael Stolyarov, Tim Semenyuk, Alex Sidorenko

Music & Singing: Anton Denisov
Voice: Dmitriy Obrizan

 


Top