“Foxtrot” – more than technics!

 

 
Client: GC «Foxtrot»
Аgency: Adventa Lowe Ukraine 
Production: А-Production

Producer: Vladimir Piven
CG: Yaroslav Dobrianskiy, Xuha Shinkaryuk, Valeriy Krylusov, Tim Semenyuk, Pavel Struk, Pavel Zhukov

Voice: Vladimir Chikish
Music to TVC2: Anton Denisov

 


Top