WiFi 3G by “Intertelecom”

 
Agency: JWT Ukraine
Production: 23/32 Films

Producer: Alisa Epifanova
CG: Yaroslav Dobrianskiy, Pavel Struk
Edit: Alexander Sukhov

Voice: Dmitriy Obrizan

 


Top