Сredit in “Foxtrot” to spring holidays

 
Client: GC “Foxtrot”
Аgency: Adventa Lowe Ukraine

Producer: Vladimir Piven
CG: Katya Lenskaya, Alexey Popov, Valera Krylusov, Pavel Struk, Tim Semenyuk
Edit: Michael Khodak

Voice: Illya Ivaschenko

 


Top