GazZbut

Client: GazZbut
Production: Toy Pictures

Retouch, compose, tracking – Vladimir Kolesnik
Video cutting, mastering – Sergey Kolesnik
2d animation – Kseniya Shinkaruk
Producer postproduction – Vasiliy Vishnyakov


Top